KUBECZEK MENSTRUACYJNY: co to, cena i moja opinia

Menstruacja. Temat nie tylko dla kobiet ponieważ to, co co miesiąc przyprawia nas o ból brzucha ma ogromny wpływ na środowisko w którym żyjemy wszyscy. Mowa tutaj o ilości wyrzucanych przez nas jednorazowych produktów higieny intymnej oraz ich zamknięty cykl co oznacza, iż nie nadają się one do recyklingu. Na pomoc przychodzą jednak wielorazowe, wieloletnie rozwiązania, które są proste w użyciu i odciążają naszą listę zakupów do zupełnego minimum - KUBEK MENSTRUACYJNY
//
Menstruation. This topic is not only for women because what makes us suffer from abdominal pain every month has a huge impact on the environment that we all live in. I am talking about the amount of disposable intimate hygiene products we throw away and their closed cycle, which means that they are not recyclable. However, the help comes from reusable, long-term solutions which are easy to use and reduce our shopping list to a complete minimum - A MENSTRUAL CUP

INfografika z tytułem kubeczek menstruacyjny i hashtagiem zero waste

CO TO JEST KUBEK MENSTRUACYJNY + CENA?
WHAT IS A MENSTRUAL CUP + PRICE?

Kubeczek menstruacyjny to nic innego jak silikonowa wkładka w kształcie małej lampki do wina z uciętą nóżką, którą aplikujemy tak samo jak tampon. Zazwyczaj jest po prostu biało-przezroczysty, ale można również wybrać opcje w kolorze. Ja zamówiłam mój kubek menstruacyjny z duńskiej firmy OrganiCup* za ok. 24€ w rozmiarze A (ponieważ nie rodziłam) i dostałam w pakiecie kolejny gratis z okazji dnia kobiet! W dalszej części posta będę odwoływać się tylko i wyłącznie do tegoż produktu.
//
A menstrual cup is nothing more than a silicone insert in the shape of a small wine glass with a cut off leg, which we apply like a tampon. Usually it is white and transparent but you can also choose the options in color. I ordered my menstrual cup from the Danish company OrganiCup* for about 24€ in a size A (because I haven't got birth) and there was one free cup in the package to celebrate women's day! The rest of this post will refer only to this product.

Kubek menstruacyjny pomiędzy palcami, w tle zielone góry i czerwone kiady u dołu

Wiem, że na powyższym zdjęciu może on wydawać się Wam duży. Takie przynajmniej pierwsze wrażenie otrzymałam jak pokazałam go mamie i przyjaciółkom. Trzeba jednaj pamiętać, że tampony są o wiele większe gdy nasiąkną, a mimo wszystko ich nie wyczuwamy. Prawda jest taka, że pochwa jest bardzo elastyczna i jeżeli nie napinamy jej mięśni, kubeczek menstruacyjny bardzo łatwo się aplikuje. Ja już za pierwszym razem nie miałam z tym żadnych problemów. 
//
I know it may seem big to you that in the picture above. At least that was the first impression I got when I showed it to my mum and friends. You must remember that tampons are much bigger when they soak up and yet we do not feel them. The truth is that the vagina is very flexible and if you don't tighten its muscles the menstrual cup is very easy to apply. I didn't have any problems with that the first time. 

Kubek menstruaycjny leży obok nasiąkniętego wodą tamponu dla porównania wielkości i szerokości


JAK UŻYWAĆ?
HOW TO USE IT?

1. Myjemy ręce. Kubeczek menstruacyjny przed pierwszym życiem należy wyparzyć w 100 st. wodzie od 3 do 5 minut (przy kolejnych wystarczy umyć go najlepiej jak najbardziej naturalnym mydłem w ciepłej wodzie). Takie opłukanie również sprawia, iż jest on śliski i łatwo "wchodzi". 
2. Przybieramy pozycję najwygodniejszą dla nas, tak jak przy tamponie - albo noga oparta gdzieś na podwyższeniu albo na kucka lub cokolwiek innego wymyślicie. 
3. Odpowiednio składamy kubeczek. Jest na to kilka sposobów - poniżej dwa z nich ↓ 
4. Rozluźniamy wszystkie mięśnie i aplikujemy go do środka.
5. Gdy znajduje się już dla nas dostatecznie daleko, w odpowiednim dla nas miejscu, puszczamy kubek, który z reguły otwiera się sam (i wydaje przy tym dźwięk). Jeżeli jednak się zassał to trzeba go troszkę podotykać palcami i do tego zmusić. W "najgorszym" wypadku wyciągamy i próbujemy znowu. 
6. Nosimy nawet do 12 godzin, w zależności od intensywności okresu.
7. Myjemy ręce. Przybierając odpowiednią pozycję wyciągamy palcami kubeczek za pomocą "nóżki", a później chwytając za jego cały spód, wypychając tym samym mięśniami. 
8. Jeżeli okres się skończył to wyparzamy kubeczek i przechowujemy w załączonej przy zakupie bawełnianej saszetce.
//
1. Wash hands. Before the first use the menstrual cup should be brewed in 100 degrees water for 3 to 5 minutes (for the next time it is enough to wash it with the most natural soap in warm water). Such a rinse also makes it smoothe and easy to insert.
2. Take the most comfortable position as with a tampon - either a leg up or whatever is comfortable.
3. Fold the cup properly. There are few ways to do this - below two of them ↓
4.Relax all muscles and apply it inside.
5. When it is far enough in a place suitable for you, release the cup which usually opens itself (and makes a sound at the same time). However, if it sucked in, you have to touch it a little bit with your fingers and force it to do so. In the "worst" case, we pull it out and try again.
6. Carry the cup up to 12 hours, depending on the intensity of the period.
7. Wash hands. Take the right position, pull the cup with fingers using the "leg" and then grab the whole bottom of the cup, pushing it out with muscles.
8. If the period is over, boil the cup and store it in the attached cotton bag.  

Kubek menstruacyjny pomiędzy palcami, w tle zielone góry i czerwone kiady u dołuZłożony kubek menstruacyjny, w tle zielone góry i czerwone kiady u dołu
ZALETY 
PROS
+ łatwy w użyciu i utrzymaniu 
+ wielorazowy 
+ długowieczny (12 lat)
+ antyalergiczny
+ jeden kubeczek mieści tyle co 3 tampony
+ nie przecieka
+ można włożyć go nawet przed spodziewanym okresem (nie jest szorstki więc nie podrażni ścianek 
jak tampon)
+ można pływać i wykonywać każdy sport bez problemu
+ niewyczuwalny 
+ zmniejszenie jednorazowych odpadów do zera!
+ dostępny w różnych rozmiarach
+ silikon podlega recyklingowi 
//
+ easy to use and maintain
+ reusable
+ long-term (12 years)
+ anti-allergic
+ one cup contains quantity of 3 tampons
+ no leak
+ it can be put in even before the expected period (it is not rough so it will not irritate the skin
like a tampon)
+ you can swim and do any sport without a problem
+ undetectable
+ reduce disposable waste to zero!
+ available in different sizes
+ silicone is recyclable Infografika przedstawiająca cztery podstawowe zalety używania kubka menstruacyjnego: recykling, zero waste, pieniądze i wieloletniość


WADY 
CONS
- krew trzeba wylać więc w tłocznej publicznej łazience może być to problem dla niektórych osób (wystarczy to zrobić mniej ostentacyjnie lub wylać do toalety i włożyć bez czyszczenia. Z przyczyn higienicznych lepiej jednak umyć zawsze ręce i kubek)
- może się nie otworzyć od razu więc czasem trzeba troszkę czasu i cierpliwości 
- ryzyko przecieków jeżeli wybierzemy zły rozmiar lub źle włożymy
- jeżeli włożymy go za nisko to będziemy go czuły 
//
- the blood has to be spilled so in a crowded public bathroom it can be a problem for some people (just do it less ostentatiously or pour it into the toilet and put it in without cleaning. For hygienic reasons however, it is always better to wash your hands and cup)
- may not open at once so sometimes you need a little time and patience
- risk of leaks if you choose the wrong size or you put it wrongly
- if you put it too low, you'll feel it 

Kubek menstruaycjny leżący na bawełnianej saszetce z logo OrganiCup

MOJA OPINIA
MY OPINION

O kubeczku menstruacyjnym myślałam długo. Czytałam opinie, później o nim zapomniałam, aż w końcu zaczęłam coraz bardziej interesować się ekologią, zero waste i tym jak ja mogę produkować mniej śmieci i tym samym żyć łatwiej i bardziej w zgodzie z naturą. 
Nie jesteśmy w stanie zmienić przeszłości i ilości śmieci już wytworzonych, ale poprzez działanie każdego z nas ilość tych śmieci może się albo zwiększyć, pozostać taka sama albo zmniejszyć. 
Gdy rzeczywiście zaczęłam kalkulować i przyjrzałam się ile tamponów (i nie tylko!) wyrzucam w trakcie jednego cyklu menstruacyjnego ogarnął mnie szok. A mam przecież tyle innych kobiet wokół siebie, które robią to samo co ja!
//
I've been thinking about a menstrual cup for a long time. I read opinions, then I forgot about it, and finally I became more and more interested in ecology, zero waste and how I can produce much less waste, live easier and closer to the nature.
We are not able to change the past and the amount of garbage already produced, but through the action of each of us the amount of garbage can either increase, stay same or decrease.
When I actually started to calculate and look at how many tampons (and not only!) I throw away during one menstrual cycle I was shocked. I have so many other women around me who also do same thing!

Infografika przedstawiająca liczby mówiące o tym ile tamponów kobieta zużywa w ciągu zaledwie 11 lat.


Jestem bardzo zadowolona z kubka. Nie mam problemu z aplikacją, a nawet jak nie chce się czasem otworzyć nie sprawia mi to problemu. Bardziej mnie to bawi i śmieje się do samej siebie. Nie miałam żadnego przecieku nawet gdy się kąpałam w oceanie. Zrobiłam eksperyment i nosiłam go przez CAŁY DZIEŃ drugiego dnia menstruacji, gdy krwawię najmocniej. Doszłam może do połowy kubka. Podobno wiele kobiet zaskoczonych jest faktem jak mało tak naprawdę krwawią. 
//
I'm very satisfied with this cup. I have no problem with the application and even if it doesn't want to unfold sometimes, I never see it as a problem. It's funny for me and I am laughing. I didn't have a leak even when I was swimming in the ocean. I did an experiment and wore it ALL DAY long on the second day of my menstruation when I bleed the most. I may have made it to half a cup. Many woman are surprised how little they bleed. 

Infografika przedstawiająca zalety kubka menstruacyjnego. Możemy w nim zarówno uprawiać wszelkie sporty jak jogę czy pływanie, jak i ubierać co chcemy np. białą sukienkę oraz spać spokojnie na plecach bez obawy przecieków

W tym wszystkim chodzi mi głównie o ilość śmieci, ale materialnie i czasowo kubek menstruacyjny jest również wspaniałym pomysłem. Nie muszę już myśleć i kupować sterty jednorazowych tamponów i podpasek. Ba! Nie muszę ruszać się z domu jeżeli ich nie mam. Nie tracę tym samym czasu. Można go używać również tuż przed, kiedy musimy być w gotowości, ponieważ silikon w połączeniu z wodą jest śliski i nie podrażnia ścianek jak szorstki tampon. 
Szczerze, z całego mojego serca polecam każdej dziewczynie i kobiecie kupno takiego kubka. Nawet jeżeli się boicie to nie zaszkodzi spróbować. Kup, zobacz i wypróbuj. Zawsze można go odesłać ponieważ podlega on takim samym prawom jak każdy inny produkt. Jednak kto jak nie my mamy dbać o jedyny dom jaki mamy - Ziemię? Zmiany zaczynają się od nas. 
//
In all this, the most important for me is the amount of garbage but taking into consideration money and time a menstrual cup is also a great idea. I don't have to think and buy piles of disposable tampons and sanitary towels anymore. I don't have to leave the house if I don't have them. I'm not wasting my time. It can be used just before period when you need to be ready because silicone with water is smoothe and does not irritate the skin like a rough tampon. 
Honestly, with all my heart I recommend every girl and woman to buy such a cup. Even if you're afraid, it wouldn't hurt to try. Buy, see and try. You can always send it back like any other product. But who else then us should take care of the only home we have - Earth? Changes begin with us.

Komentarze

Popularne posty