Jak kupić używany samochód w Australii?

Przyjezdni working holiday'si lub tzw. backpackersi dzielą się na dwa typy: tych z samochodem i tych bez. Z jednej strony wydawałoby się, że samochód to jest duży i niepotrzebny koszt. Nic bardziej mylnego. Najlepiej zaplanować to już przed wyjazdem, tak aby mieć na wszystko wystarczające fundusze i w razie niespodzianek nie zostać na pieniężnym lodzie. Odpowiem Wam na pytanie jak kupić używany samochód w Australii, a jaki model, cenę czy z jakiego stanu wybierzemy to już indywidualna sprawa, nasza sprawa wygląda tak 💙 :
--------------------------------
Working holiday or who prefers backpacker visitors are divided into two types: those with a car and those without. On the one hand, it would seem that the car is a big and unnecessary cost. Nothing could be further from the truth. It is best to plan it before you leave, so that you have enough money for it and do not stay on the ice in case of surprises. What model, price or state we choose from is an individual case, our case looks like that 💙 :POSZUKIWANIA / SEARCHING

Intensywne poszukiwania najlepiej zacząć od zaraz. Im szybciej zdobędziemy samochód, tym szybciej będziemy mogli się przemieścić w celu zwiedzania czy poszukiwania pracy. Każdy ma swoje własne kryteria i widzi mi się dlatego nie będę tu pisała co jest "najlepszą" opcją ponieważ takiej nie ma. My nie szukaliśmy konkretnej marki ani modelu. Naszym głównym celem było to aby REGO* (wyjaśnienie poniżej) ważne było przynajmniej kilka ładnych miesięcy, można było w nim spać, miał już zawarte w cenie rzeczy do campingu oraz nie palił benzyny jak oszalały. 
W tym celu najlepiej przejść się po pobliskich hostelach dla backpackersów czy campingach. Niektóre z nich mają całe segregatory z ofertami. Oczywiście można także patrzeć u dealerów czy na stronach jak gumtree, ale wtedy musimy liczyć się z faktem, że być może nie będzie w nim sprzętu do campingu i trzeba będzie wyposażyć go samemu.
Nasz kochany samochodzik znalazłam w jednym hostelu i umówiliśmy się na wizytę. To było to! Kupiliśmy go od dwóch Niemek i to z rejestracją Zachodniej Australii (Western Australia / WA) - tej, której wszyscy szukają...
------------------------
It is best to start intensive search right away. The faster we get a car, the faster we will be able to move for sightseeing or looking for a job. Everyone has their own criteria and that is why I will not be writing here what is "the best" option because there is no one. We were not looking for a specific brand or model. Our main goal was that REGO* (explanation below) was valid for at least a few months, you could sleep in it, have already included camping things in the price and not burn petrol like crazy.
For this purpose, it is best to walk around the nearby hostels for backpackers or campsites. Some of them have whole files with offers. Of course you can also look at dealers' or websites like gumtree, but then we have to take into account the fact that maybe there will be no camping equipment in it and you will have to equip it yourself.
I found our beloved car in one of the hostels and we made an appointment to visit it. That was it! We bought it from two German girls and with the registration of Western Australia (WA) - the one everyone is looking for. . . 

Dlaczego Zachodnia Australia jest tak pożądaną rejestracją? / Why Western Australia's registration is so wanted?

Głównie przez REGO czyli rejestrację. Tutaj za rejestrację płaci się albo za cały rok, albo co pół roku. Warto więc mieć to na uwadze kupując auto i zminimalizować przez to koszty. Co więcej, REGO można przedłużyć przez Internet (również w Południowej Australii), a nie osobiście tak jak jest to w innych stanach. Jest to również najtańsza opcja, w Queensland płacilibyśmy 2 razy drożej. Nie trzeba również robić przeglądu technicznego. NIGDY. Wiem, brzmi to strasznie niebezpiecznie, ale taka jest prawda. Dla swojego bezpieczeństwa najlepiej jednak go zrobić, albo poprosić osoby od których kupujemy żeby zrobiły (tamte Niemki zrobiły go przed sprzedażą).
-----------------------------------------
Mainly by REGO, i. e. registration. Here registration is paid for either the whole year or every six months. It is therefore worth taking this into account when buying a car and thus minimising the costs. Moreover, REGO can be extended over the Internet (also in South Australia) and not in person as is the case in other states. This is also the cheapest option, and we would pay twice as much in Queensland. There is also no need for a technical inspection. NEVER. I know it sounds dangerous, but that is the truth. For your own safety, however, it is best to do it, or ask the people we buy from to do it (those German girls did it before the sale). 
PAPIEROLOGIA / PAPER STUFF

I to właśnie ta ceniona przez większość przyjezdnych rejestracja wpędziła nas w niezły stres (jesteśmy chyba zbyt porządni). Po tym jak zawarliśmy słowną umowę, że na pewno za tydzień się spotkamy i kupimy auto (dziewczyny potrzebowały go jeszcze przez tydzień) poszliśmy do Wydziału Transportu Queensland. Wieści nie były dobre. Okazało się, że Australia jest trochę jak USA - każdy stan ma swoje zasady - i to tyczy się również samochodów. Chcąc zatrzymać rejestrację WA, czyli dokonać tzw. transferu właściciela należy podać adres w WA (garaging address). My podaliśmy numer kochanej Pani, która samowolnie użyczyła nam swój adres, nawet jako korespondencyjny.
Podsumowując: Mieszkając w Queensland, lub w jakimś innym stanie dłużej niż 3 miesiące musimy przerejestrować auto na właśnie ten stan. 

Mieliśmy więc 2 opcje:
1) Przerejestrować auto z WA na rejestrację Queensland co wiązało się z kosztami: ponownego przeglądu technicznego, nowym REGO, dostaniem tzw. Car Safety certificate, w razie wyjazdu ze stanu ponownym wróceniem aby zapłacić za przedłużenie REGO i nawet już nie pamiętam co jeszcze się w to wliczało. Koszt: ponad 500$

2) Zostawić rejestrację WA (zrobić tylko transfer właściciela) co wiązało się z kosztami: transfer and duty fee (opłata obliczana na podstawie kosztu kupna samochodu) co w naszym przypadku wynosiło 100$ (3 tygodnie po kupnie zapłaciliśmy w prosty sposób przez Internet).

Którą opcję byście wybrali? 😀
Tak też, myślałam. Oto wszystkie papiery, które należy wysłać do departamentu WA, dodatkowo trzeba wysłać papiery potwierdzające tożsamość. Ja wysłałam certyfikowaną kopię paszportu oraz ważnej karty do bankomatu (lista dokumentów jakie można wysłać znajduje się na stronie jako Primary and Secondary documents):
----------------------
And it was this registration, appreciated by the majority of visitors, that made us feel quite stressed (we are probably too good). After we made a verbal agreement that we would certainly meet next week and buy a car (the girls needed it for a week more) we went to the Queensland Department of Transport. The news was not good. It turned out that Australia is a bit like the USA - each state has its own rules - and that also applies to cars. If you want to stop the registration of WA, i. e. transfer the owner, you need to enter the address in WA (garaging address). We gave the address of the beloved woman, who voluntairly lent us her address, even as a correspondence.
To sum up: If you live in Queensland, or in any other state for more than 3 months, you have to reregister your car in that state. 


So we had 2 options:
1) Unregister a car from WA to register in Queensland, which entailed the costs of: a technical inspection, a new REGO, getting the Car Safety certificate, in case of leaving the state, the return to pay for the renewal of the REGO, and I no longer remember what else counted in this. Cost: more than $500

2) Leaving the registration of WA (do only the owner's transfer) which entailed the following costs: (ransfer and duty fee) in our case the fee was $100 (3 weeks after the purchase we paid easily over the Internet). 

Which option would you choose? 😀
Yes, I thought so. Here are all the documents you need to send to WA Department of Transport, and in addition you need to send Primary and Secondary documentents (the list is on their website). I sent a certified copy of my passport and current ATM card:


Potwierdzenie tożsamości (dla kupującego) 

Potwierdzenie tożsamości (dla kupującego) C.D.

Dokument sprzedaży auta (kopia dla sprzedawcy - musi wysłać w ciągu 7 dni)

Dokument sprzedaży auta (dla kupującego - musi wysłać wraz z innymi dokumentami w ciągu 14 dni) 

SPANIE W AUCIE?! / SLEEPING IN A CAR?!

Rozczulający wzrok ludzi, kiedy mówiłam, że śpimy w aucie był rozczulający. Wiem jak to słychać. Biedni przyjezdni, nie mają pieniędzy żeby coś wynająć i muszą spać w nieziemsko niewygodnych warunkach. 
Nic bardziej mylnego! W naszym kochanym autko spaliśmy lepiej niż w tych głośnych hostelach! Drewniana konstrukcja, która jest składana na kilka sposobów szybko pozwala na przekształcenie się samochodu w łóżko na kółkach. Można także złożyć je jeszcze bardziej i mieć z powrotem 4 miejsca siedzące. Takich widoków z rana nie jestem w stanie zapomnieć:
---------------------------
People's sight when I said that we were sleeping in a car was very caring. I know how it sounds. Poor visitors do not have money to rent something and have to sleep in unearthly inconvenient conditions.
Nothing could be further from the truth! In our beloved car we slept better than in these noisy hostels! The wooden construction, which is folded in several ways quickly allows the car to turn into a bed on wheels. You can also fold them up even more and have 4 seats at the back. I cannot forget such views from the morning:Drewniane łózko / Wooden bed

Ten widok z rana... / This view in the morning


YYY... CZY TY SIĘ MYJESZ? / YYY... DO YOU WASH YOURSELF?

Haha… spanie w aucie oznacza brak prysznica. Ale czy na pewno?! Okazuje się, że w wielu miejscach możemy mieć darmowy albo bardzo tani prysznic. Publiczne prysznice, te na stacjach benzynowych, na basenach etc. 
Bardzo polecam aplikację dostępną zarówno na iOS jak i Androida - WikiCamp. Możemy znaleźć tam praktycznie wszystko. Co więcej, możemy wyszukiwać tylko te miejsca, które posiadają interesujące nas cechy jak np. przyjazne zwierzakom, Wi-Fi, basen etc. Trzeba co prawda za nią co miesiąc płacić ok. 8$, ale naprawdę warto.
------------------
Haha. . . sleeping in the car means no shower. But is it for sure?! It turns out that in many places we can have a free or very cheap shower. Public showers, gas stations, swimming pools, etc.
I highly recommend the application available for both iOS and Android - WikiCamp. We can find practically everything there. What's more, we can only search for places that have the features we're interested in, such as pet-friendly, Wi-Fi, swimming pool, etc. Although you have to pay about $8 every month, it is really worth it.

Menu

Nasza lokalizacja, pinezka (lokal. zapamiętana) i zaznaczone interesujące nas miejsca / Our localisation and the pin (local. which we want to remeber) and interested places marked

Możemy doprecyzować nasze poszukiwania / We may precise our research 

A także wybrać cechy miejsc jakie nas interesują / And choose the interested places' features

Lista cech jest dłuuuga / The features list is loong


Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty