Cairns - co warto zobaczyć?

Kolejne trzy rzeczy, o których wspomniałam w poprzednim poście o Cairns, które warto zobaczyć w tym regionie to Crystal Cascades, Mt Whitfield Conservatory Park i miasteczko Port Douglas. Nie są to ogromne atrakcje na kilkanaście zdjęć dlatego też wszystkie skumulowałam do jednego posta, ale mimo wszystko zachwycają swoimi sekretami, klimatem i - znowu o tym wspomnę - roślinnością wokół. Gdybym miała przyznawać im rankingi to pewnie zajmowałyby takie same miejsca w jakiej kolejności je wyróżniłam. Ok, no to pozwiedzajmy razem!
-------------------
Another three things I mentioned in my previous post about Cairns that are worth seeing in this region are Crystal Cascades, Mt Whitfield Conservatory Park and Port Douglas. These are not huge attractions for a dozen of pictures, that's why I've accumulated them all into one post but they still delight with their secrets, atmosphere and - I'll mention it again - vegetation around. If I had to give them rankings, they would probably occupy the same place in the order in which I wrote them. Okay, let's get to sighseeing! 

Mt Whitfield Conservatory Park punkt widokowy / lookout 

Crystal Cascades 

Co kryje się pod tą nazwą? Nic innego jak wodospady i wodospadki znajdujące się zaledwie 18 km. od centrum Cairns. 😁 Jest to miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić w upalne letnie dni. Nawet w zimie, która również jest upalna jak na nasze europejskie standardy można spotkać tutaj wiele turystów, którzy wskakują do tej zimnej wody. Brrr! Wiele źródlanych dziur wypełnionych wodą spływa w magiczny sposób w dół łącząc się znowu w kolejnym basenie. 
Spacer od parkingu nie jest długi, tylko 1,2 km. więc jest to atrakcja dostępna zdecydowanie dla wszystkich. 
--------------------------
What is hidden under this name? Nothing else but waterfalls located just 18 km. from the city centre of Cairns. 😁 It is a place that is definitely worth visiting on hot summer days. Even in winter, which is also hot according to our European standards, you can meet here many tourists who jump into this cold water. Brrr! Many of the freshwater holes flow down in a magical way, connecting again in another pool.
A walk from the car park is not long, only 1. 2 km. so it is an attraction accessible definitely to everyone. Droga prowadząca przez Crystal Cascades / Crystal Cascades road

Ja starająca się wspiąć na ogromny kamlot żeby zrobić zdjęcie :) / Me trying to climb up to a huge rock to get the photo :)

Dużo turystów (a to zima!) / Many tourists (and it's winter!)

Crystal selfie 

Mt Whitfield Conservatory Park

Znajdujący się obok Ogrodu Botanicznego Cairns park jest prawdziwą gratką dla ludzi uwielbiających wędrówki. Mamy do wyboru 4 ścieżki różniące się długością i stopniem zaawansowania (czerwoną, żółtą, niebieską i zieloną). Czerwona jest najszybsza i najłatwiejsza (chyba coś ok. 1,5 km.). Ja zdecydowałam się pomaszerować przez czerwoną i najdłuższą - niebieską. Te dwie łączą się w idealną pętlę natomiast zielona i żółta ścieżka polega na jej przejściu i wróceniu się tą samą stroną dlatego nie byłam nimi za bardzo zainteresowana. 
Przyznam szczerze, że pierwszy raz byłam w takiej dżungli bez pięknej zbudowanej ścieżki. Mimo pełnego słońca w pewnych momentach było strasznie ciemno dlatego nie rekomenduje się jej jeżeli zbliża się godzina 16 i później (można się zgubić). Co więcej, nie było prawie żadnych innych osób. Słychać dookoła szelesty bardzo często okazujące się być popularnymi tutaj ptakami. Miałam również ogromne szczęście w drodze powrotnej zobaczyć dzikiego Wallaby. Znajdziemy też punkty widokowe, które w porównaniu ze wszystkimi innymi jakie widziałam były trochę źle obmyślane (mimo, że nadal piękne!). Słupy elektryczne na środku trochę psuły widok, ale cóż z cywilizacją nie wygrasz!
------------------------
Located next to the Cairns Botanic Gardens park, is a real treat for those who love hiking. There are a choice of 4 paths with different lengths and levels of advancement (red, yellow, blue and green). Red is the fastest and easiest (probably about 1. 5 km. ). I decided to march through the red and the longest - blue one. These two connect into a perfect loop, while the green and yellow path consists in its crossing and coming back to the same side, so I was not very interested in them.
I must frankly admit that for the first time I was in such a jungle without a beautiful built path. Despite the full sunshine, at some points it was terribly dark so the walk is not recommended if it is 16 o'clock and later (you can get lost). Moreover, there were almost no other people.
You can hear the rustle and bustle of birds that are very popular here. I was also very lucky to see Wallaby on my way back. You may also find lookout points which, in comparison with all the others I have seen, were a little bit misconceived (although they were still beautiful!). Electric poles in the middle distroyed the view a little, but with civilization you won't win! Czy to ludzie? / Are these people?

Mt Whitfield Conservatory Park punkt widokowy / lookout 

Szurające ptaszyny; nie za bardzo się nas boją / Rustle bustle birds; they're not afraid of us

Mt Whitfield Conservatory Park punkt widokowy / lookout 

Zobaczcie kogo spotkaliśmy... / Look who we met...

...Wallaby!

Widok na Hollyw… znaczy Cairns / Hollyw… I mean Cairns lookout

Port Douglas

Jest to małe miasteczko  na północ od Cairns. Wielu ludziom strasznie się podoba. Dla mnie to nie było nic specjalnego jeżeli mam być szczera. Baaaardzo turystyczne miejsce. MNÓSTWO restauracji, hoteli i sklepów. Wszystko nastawione na konsumpcję. Oczywiście warto je zobaczyć samemu, ale to nie był zdecydowanie mój styl i cel turystyczny. Mimo wszystko znaleźliśmy dwa ciekawe miejsca z pięknym widokiem na plażę i góry oraz na bezkresną wodę. Port Douglas jest miejscem szczególnie odwiedzanym w trakcie podróży do Cape Tribulation (post niedługo) i Cooktown. Jeżeli więc przejeżdżamy obok to dlaczego by nie wpaść tam na jakiś obiad? 😍

----------------------
It is a small town north of Cairns. Many people like it terribly. For me it was nothing special if I must be honest. It is a very touristic place. MANY restaurants, hotels and shops. Everything is geared towards consumption. Of course, it is worth seeing it yourself, but it was definitely not my style and a tourist destination. Nevertheless, we have found two interesting places with a beautiful view of the beach and mountains, as well as the endless water. Port Douglas is a visited place on a road trip to Cape Tribulation (shortly post) and Cooktown. So if we pass by, why not go there for dinner? 😍 


W drodze do Port Douglas / On the road to Port Douglas

W drodze do Port Douglas / On the road to Port Douglas

Port Douglas punkt widokowy / lookout

W drodze do Port Douglas / On the road to Port Douglas

Port Douglas punkt widokowy / lookout

Port Douglas 

Komentarze

Popularne posty